ZMENY V STRAVOVANÍ ZAMESTNANCOV A SZČO OD 1.1.2022

Zamestnávateľ má v zmysle Zákonníka práce povinnosť zabezpečovať stravovanie zamestnancov vo všetkých zmenách priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti (za ďalších podmienok určených Zákonníkom práce).

Zmena zákona týkajúca sa stravovania daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zo zamestnania) a daňovníkov s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nadobudne účinnosť 01.01.2022.

Jednotne bude od dane oslobodený:

  • príspevok zamestnávateľa na jedlo,
  • príspevok zamestnávateľa na stravné lístky,
  • finančný príspevok na stravovanie.

Doterajšie znenie zákona z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia zvýhodňovalo poskytovanie stravných lístkov pred finančným príspevkom. Zatiaľ čo bol stravný lístok pre zamestnanca oslobodený od dane v akejkoľvek výške, finančný príspevok vyšší ako 2,81 eur bol považovaný za príjem zo závislej činnosti podliehajúci dani i odvodom.

Cieľom zmeny zákona je odstrániť nerovnosť pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania.

Od 01.01.2022 bude od dane oslobodená limitovaná suma (aktuálne najviac 2,81 €, čo predstavuje 55 % z hodnoty stravného) a príspevok zo sociálneho fondu. Dobrovoľne poskytnutá časť príspevku nad rámec povinností zamestnávateľa bude predstavovať zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý podlieha sociálnemu aj zdravotnému poistnému. Pre zamestnávateľa je príspevok nad „zákonný strop“, ktorý je zdaňovaný u zamestnanca, daňovým výdavkom (§ 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov) za predpokladu, že tento benefit je dohodnutý v kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve či v internom predpise.

Stravné lístky (nepeňažné plnenie) alebo finančný príspevok (peňažné plnenie) musia byť zamestnancovi poskytnuté včas, aby ich zamestnanec mal k dispozícii najneskôr k 1. dňu príslušného mesiaca.

S cieľom znížiť administratívnu záťaž sa do účinnosti dostáva aj zmena pri daňovom posudzovaní stravovania daňovníkov s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (napr. živnostníci, osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa osobného predpisu). Zmena v § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov účinného od 01.01.2022 spôsobí, že daňovníci si z pôvodného uplatniteľného výdavku v sume 100 % zo stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, budú môcť uplatniť len 55 %. Pri aktuálnych hodnotách dôjde k zníženiu z 5,10 eur na 2,81 eur. Vynaložené výdavky na stravovanie už síce nebude potrebné preukazovať dokladmi, ale súčasne dôjde k zvýšeniu ich daňového zaťaženia.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte.