ZDAŇOVANIE DIVIDEND V ROKU 2022 (ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2021)

Podiely na zisku, resp. dividendy sú upravené zákonom o dani z príjmov a Obchodným zákonníkom, ktorý definuje práva a povinnosti spoločníkov a akcionárov vo vzťahu k podielom na zisku. V priebehu rokov si zdaňovanie podielov na zisku prešlo viacerými zmenami. V rokoch 2004 až 2016 podiely neboli predmetom dane, avšak podliehali špecifickému nástroju zaťaženia – zdravotným odvodom. Aktuálne sa uplatňuje rovnaký režim, aký bol platný do konca roku 2003 – príjmy z podielov na zisku sú predmetom dane z príjmov (spravidla s výnimkou právnických osôb).

Právo na podiely zo zisku je základné majetkové právo spoločníkov. Nevzniká automaticky dosiahnutím kladného výsledku hospodárenia – zisku. Rozhodnutie o jeho použití na rozdelenie medzi spoločníkov spadá do právomoci valného zhromaždenia, ktoré prijíma rozhodnutie jednoduchou väčšinou prítomných spoločníkov. Na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia je nevyhnutná prítomnosť spoločníkov s nadpolovičnou väčšinou hlasov. Valné zhromaždenie v s.r.o. zvoláva konateľ, resp. konatelia. V a. s. je valné zhromaždenie zvolané predstavenstvom.

Ak nie je dohodnuté inak, výška podielu na zisku vychádza z percentuálneho pomeru splateného vkladu k celkovej sume základného imania. Podiely na zisku sa rozdeľujú z čistého zisku spoločnosti, t. j. po odpočítaní dane z príjmov právnických osôb. Preddavky na podiely zo zisku nesmú byť v priebehu účtovného obdobia vyplácané.

 

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte