Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek

Nezisková účtovná jednotka, ktoréhokoľvek typu, sa zakladá a vzniká s cieľom výkonu činností v prospech spoločnosti a rôznych cieľových skupín. Ale ako každá iná právnická osoba, subjekt práva, je povinná tiež viesť účtovníctvo a nevyhýbajú sa jej ani daňové povinnosti stanovené platnou legislatívou.

V sústave jednoduchého účtovníctvo môžu účtovať občianske združenia, jeho organizačné jednotky, ak konajú vo svojom mene, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy.

V praxi to znamená, že ak účtovná jednotka začne podnikať alebo prekročí stanovený obrat prechádza na podvojné účtovníctvo.

Hlavný právny predpis, ktorý upravuje účtovanie neziskových účtovných jednotiek je Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve.

Môže viesť jednoduché účtovníctvo ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur Musí viesť podvojné účtovníctvo
Občianske združenie Nadácia
Nezisková organizácia
Neinvestičný fond Politické strany a hnutia
Záujmové združenie právnických osôb
Spoločenstvo vlastníkov bytov

 

Najčastejšie typy neziskových účtovných jednotiek:

Občianske združenie

 • Upravuje Zákon č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov

Občianske združenie je právnická osoba (organizácia, spolok, zväz, hnutie, klub, odborová organizácia, spoločnosť, …), ktorá vznikla výsledkom združenia sa občanov, ale aj právnických osôb, ktoré môžu byť ich členmi. Združenie má svoje poslanie a stanovy.

Nie je to politická strana ani politické hnutie, organizácia na zárobkovú činnosť (podnik), organizácia na zabezpečenie riadneho vykonávania určitých povolaní, cirkev, náboženské spoločenstvo, odborová organizácia, či štátny orgán (alebo subjekt riadiaci štátny orgán).

Nezisková organizácia

 • Upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z. n. p. .

Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä

 1. a)poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 2. b)poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 3. c)tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 4. d)ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 5. e)vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 6. f)výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 7. g)tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 8. h)služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 9. i)zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie „nezisková organizácia“ alebo skratku „n. o.“ a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Nadácia

 • Upravuje Zákon č. 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Nadácia je  účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra mimovládnych neziskových organizácií. Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Názvom nadácie je názov, pod ktorým je nadácia zapísaná v registri. Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu toto označenie vo svojom názve alebo v obchodnom mene používať. Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej nadácie.

Nadačnou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie

 1. poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám,
 2. správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov.

Neinvestičný fond

 • Upravuje Zákon č. 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Podľa tohto zákona sa za všeobecne prospešný účel považuje najmä:

 1. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
 2. ochrana ľudských práv,
 3. ochrana a tvorba životného prostredia,
 4. zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
 5. ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
 6. rozvoj sociálnych služieb.

Fond môže zriadiť fyzická osoba alebo právnická osoba. Názvom fondu sa rozumie názov, pod ktorým je fond zapísaný v registri. Názov fondu musí obsahovať označenie „neinvestičný fond“, stačí však skratka „n. f.“.

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás!