ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ JE POTREBNÉ OD 1. JANUÁRA 2022 UKLADAŤ ELEKTRONICKY

Neziskové organizácie, resp. neziskové účtovné jednotky (napr. občianske združenia, nadácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a podobne) majú od 1. 1. 2022 povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty (správa audítora, výročná správa) iba v elektronickej podobe aj v prípade uloženia dokumentov za predchádzajúce účtovné obdobia.  Účtovná závierka sa do registra účtovných závierok ukladá prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.

Na splnenie danej povinnosti sú na portáli FS k dispozícii elektronické formuláre. Ich použitie závisí od skutočnosti, či nezisková organizácia účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, a tiež od typu podávaného účtovného dokumentu.

Organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva použije pri podávaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začalo do 31.12.2021 (napr. pri podávaní účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 u účtovnej jednotky s účtovným obdobím kalendárny rok) formulár pod označením UZNO. Pri podávaní výročnej správy a správy audítora má k dispozícii formulár VP-UVNOv21, bez ohľadu na to, za aké účtovné obdobie je výročná správa a správa audítora zostavená.

Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva použije pri podávaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začalo do 31.12.2021, formulár UZNUJ a pri podávaní výročnej správy a správy audítora VP-UVNUJv21. Elektronické formuláre zverejnené na portáli FS pod označením UZNOv21 a UZNUJv21 sa použijú v prípadoch ukladania účtovnej závierky za obdobie po 1. januári 2022.

KTO NEMUSÍ UKLADAŤ ÚČTOVNÉ DOKUMENTY ELEKTRONICKY?

Ukladať účtovné dokumenty elektronicky nie je povinná okrem Slovenskej informačnej služby ani nezisková účtovná jednotka, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom alebo jej to neustanovuje osobitný predpis. FS zároveň upozorňuje, že daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je naďalej možné podať aj v listinnej podobe, ak organizácia nie je povinná doručovať elektronicky.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte.