Sadzby a veličiny v roku 2023

 1. PRE ROK 2023 je minimálna mzda na úrovni 700 € v hrubom.

Odvody z minimálnej mzdy predstavujú pre zamestnávateľa oveľa nižšiu daňovú záťaž ako keby ju platil napríklad z priemernej mzdy. Vo väčšine prípadov Vám z minimálnej mzdy ostane v čistom 568,97 €.

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY

STUPEŇ NÁROČNOSTI SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020 MESAČNÁ

MZDA ROK 2023

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1. 580 700 4,023 4,153 4,291
2. 696 816 4,690 4,841 5,003
3. 812 932 5,356 5,529 5,713
4. 928 1048 6,023 6,217 6,425
5. 1044 1164 6,690 6,906 7,136
6. 1160 1280 7,356 7,593 7,846

 

 

 1. Odvody pre SZCO sa od roku 2023 menia takto:
 • minimálne zdravotné odvody sa zvyšujú v roku 2023 na sumu 84,77 eur (resp. 42,38 eur v prípade zdravotného postihnutia) zo sumy 79,31 eur (resp. 39,65 eur) za rok 2022,
 • minimálne sociálne odvody sa od roku 2023 zvyšujú na sumu 200,72 eur z pôvodných 187,78 eur za rok 2022.
 • prvýkrát splatné za január 2023 do 08.02.2023
 • treba si zmeniť trvalé príkazy, ak sú Vaše odvody vyššie ako minimálne , platíte v nezmenenej výške

 

 1. Od 1. januára 2023 sú platné sumy stravného pri pracovných cestách:
 • 6,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.
 1. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV (§ 152 ZP)

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla.

Od 1. januára 2023 to je najviac suma 3,74 € (55 % z 6,80 €).

*

Od 1. januára 2023 je hodnota gastrolístka najmenej 5,10 € (75 % z 6,80 €).

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %.

Od 1. januára 2023 je príspevok zamestnávateľa najviac 3,74 € (55 % z 6,80 €).

… pri najnižšej možnej cene gastrolístka / gastrokarta/  5,10 € je príspevok zamestnávateľa najmenej 2,81 € a najviac 3,74 €.

Od 1. januára 2023 je finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 2,81 € a najviac 3,74 €.

 

 1. NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 410,24 €.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2023:

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 21754,18 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 je 4922,82 €(21-násobok životného minima).

 

 1. SADZBA DANE – § 5, ZÁVISLÁ ČINNOSŤ
 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 41445,46 €
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 41445,46 €

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3453,79 €.

 

 1. SADZBA DANE § 6 ODS. 1 A 2, SZČO

Sadzba dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 je 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 49790 €.

 

 1. SADZBA DPH 10% v oblasti podpory športu a gastrosektora

Od 1.1.2023 sa zavádza znížená sadzba DPH 10% zo základu dane, ktorá sa uplatňuje:

 • na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi,
 • na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu
 • a na vstupné do umelých kúpalísk,
 • na reštauračné a stravovacie služby tak, ako sú vymedzené v čl. 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) è. 282/2011.

Znížená sadzba DPH sa bude uplatňovať na podávanie jedla alebo nápojov alebo obidvoch, ak sú sprevádzané dostatočne podpornými službami, ktoré umožňujú ich priamu konzumáciu, ako napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu, umývateľného riadu a príborov, poskytnutie toaliet, prípadne iného priestoru pre zákazníkov (šatne a i.) z dôvodu, že uvedené plnenie sa z hľadiska DPH posudzuje ako poskytnutie služby. V prípade, že sa bude dodávať samostatné jedlo alebo nápoj, alebo oboje napríklad formou donášky alebo „formou predaja so sebou“ bez poskytnutia ďalších podporných služieb, pôjde o dodanie tovaru, ktoré bude podliehať základnej sadzbe.

 

 1. PAUŠÁLNE VÝDAVKY

V roku 2023 sú 60 % z príjmov SZČO, súčasne max. 20000 € na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

 

 1. DAŇ SA NEPLATÍ

Daň za rok 2023 sa nevyrubí a neplatí… (§ 46a),

 • ak za rok 2023 nepresiahne 17 € alebo
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2023 nepresiahnu 2461,41 €.

 

 1. DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Sumy daňového bonusu (mesačne) na dieťa platné od 1.1.2023:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch