Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva v balíku KLASIK obsahuje:

Pri neplatcovi DPH

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov, osobitne dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia majetku
 • vedenie bankovej knihy
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

» súvaha
» výkaz ziskov a strát
» poznámky

 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO

Pri platcovi DPH

 • prvotné spracovanie dokladov vrátane ich posúdenia z daňového hľadiska
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov, osobitne dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH a Kontrolný výkaz (mesačne alebo kvartálne)
 • vypracovanie Súhrnného výkazu (mesačne alebo kvartálne)
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky:
  » súvaha
  » výkaz ziskov a strát
  » poznámky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO

 

 

Jednoduché účtovníctvo

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva v balíku KLASIK obsahuje:

Pri neplatcovi DPH

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie bankovej knihy
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie odpisových kariet

Pri platcovi DPH

 • vypracovanie Priznania k DPH a Kontrolného výkazu (mesačne alebo kvartálne)
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia daňových dokladov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • vedenie odpisových kariet
 • vedenie bankovej knihy
 • vypracovanie Súhrnného výkazu k DPH (mesačne alebo kvartálne)

 

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám a to:

 • podnikateľom
 • právnickým osobám
 • fyzickým osobám
 • zahraničným osobám
 • nepodnikateľom

Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Účtovníctvo vedieme správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.