Od 1.1.2017 sa pri zdravotnom poistení ruší maximálny vymeriavací základ – okrem dividend

 

Národná rada schválila 30.11.2016 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dôležitou zmenou je zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu – okrem dividend (podielov na zisku) a taktiež sa ruší povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie z dividend vyplácaných zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo 1. januára 2017 alebo neskôr.

 

To znamená, že sa od 1.1.2017 ruší maximálny vymeriavací základ ( do 31.12.2015 je platný maximálny VZ 4290 eur) pre výpočet poistného zamestnanca, SZČO, resp. samoplatiteľa. Táto zmena platí v ročnom zúčtovaní, a taktiež aj pri výpočte preddavkov.

Pre výpočet poistného z podielov na zisku (dividend) zostáva maximálny vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zachovaný. Platí to v ročnom zúčtovaní, ako aj pri výpočte preddavkov.

Pre rok 2017 je maximálny vymeriavací základ pre poistné z dividend 52 980,- eur ( = 60 x 883 eur, čo je priemerná mesačná mzda za rok 2015).

 

Nastáva zmena pri dividendách vyplácaných zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo 1. januára 2017 alebo neskôr

Z dividend vyplácaných zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo 1. januára 2017 alebo neskôr, sa už neplatí poistné na verejné zdravotné poistenie – a platí sa daň z príjmu.