Od prvého januára 2017 budú automaticky aktivované schránky na doručovanie rozhodnutí od orgánov verejnej moci právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri so sídlom na území Slovenskej  republiky. Pre právnické osoby nezapísané v obchodnom registri (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, a pod.) sa  termín povinnej aktivácie elektronických schránok posúva na máj 2018. Pre občanov a fyzické osoby – podnikateľov ostáva elektronická komunikácia so štátom i naďalej na dobrovoľnej úrovni.

 

Základné princípy elektronickej komunikácie

 

Štátny orgán musí od nového mesiaca identifikovať konanie, na ktoré sa vzťahuje zákon o e-Governmente. Ak pôjde o konanie, ktorého výsledkom bude rozhodnutie určené konkrétnej osobe alebo firme, štát ho bude posielať do elektronickej schránky tejto osoby alebo firmy. Bežne pôjde o súdne a správne konania.

 

Štát uprednostní listinnú formu komunikácie, ak zákony výslovne ustanovujú, že sa konania a úkony vykonávajú listinne.

Ak štátny orgán bude komunikovať s občanom alebo podnikateľom použije na doručovanie správ elektronické schránky. Ak orgán verejnej moci bude komunikovať s iným orgánom verejnej moci, ktorý v danom prípade nebude účastníkom konania, môže komunikovať aj mimo schránok.

 

Elektronické podanie podľa zákona o e-Governmente je rovnocenné podaniam, ktoré sa doteraz robili či už písomne alebo ústne, osobne, poštou, telefonicky, a pod. Konkrétnu podobu formulára, jeho štruktúru a náležitosti určuje vždy orgán verejnej moci, ktorý má danú agendu vo svojej pôsobnosti. Formuláre sa nachádzajú na portáli www.slovensko.sk.

 

Náležitosti každého elektronického podania upravuje osobitný zákon, ktorý zároveň určuje, či a ako treba podanie podpísať. Takto podpísané podanie bude doručené príslušnému orgánu verejnej moci do jeho elektronickej schránky na vybavenie.

Orgán verejnej moci po vybavení agendy doručí rozhodnutie (úradný dokument) do elektronickej schránky občana alebo podnikateľa, ak je jeho elektronická schránka aktivovaná na doručovanie (resp. bude schopný na základe dostupných údajov identifikovať elektronickú schránku adresáta). V prípade, že adresát rozhodnutia nemá aktivovanú schránku na doručovanie (nie je možné ho identifikovať na základe dostupných údajov), vykoná sa doručenie úradného dokumentu listinne.

 

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám je potrebný nielen občiansky preukaz s elektronickým čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a čítačka čipových kariet, ale aj inštalácia softvéru v počítači.  Konkrétne ide o inštaláciu aplikácie eID klient (slúži na prihlásenie), ovládač čítačky čipových kariet, či aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis. Bez aplikácie eID klient nie je možné prihlásenie do samotnej elektronickej schránky.

Kde si vybavím občiansky preukaz s čipom (eID) a bezpečnostný osobný kód BOK?

O vydanie občianskeho preukazu s čipom (eID) môžete osobne požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve PZ alebo v klientskom centre Ministerstva vnútra SR. Máte už občiansky preukaz s čipom, ale nemáte k nemu aktivovaný bezpečnostný osobný kód-BOK? Nevadí, na rovnakom mieste vám ho dodatočne aktivujeme. Samotné vybavenie netrvá dlhšie ako 10 minút.

Čo je to bezpečnostný osobný kód BOK?

Je 6-miestny kód, ktorý slúži ako heslo k vášmu občianskemu preukazu. Stanovíte si ho sami. Bezpečnostný kód BOK slúži na ochranu občianskeho preukazu pred zneužitím. Po 5-násobnom nesprávnom zadaní sa prístup k online portálu slovensko.sk zablokuje, odblokovať ho vedia iba na polícii.

 

Podrobný návod na prihlásenie sa do elektronickej schránky nájdete na:

http://statutar.sk/

 

Elektronická schránka – najčastejšie otázky a odpovede

 1. Čo je elektronická schránka?

Elektronická schránka je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Elektronická schránka umožňuje komunikovať občanom a podnikateľským subjektom s  verejnou správou (úradmi, inštitúciami, orgánmi verejnej moci) elektronicky.

 1. Na čo slúži elektronická schránka?

Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe. Prostredníctvom schránky je možné ďalej prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní

 1. Komu sa elektronická schránka zriaďuje?

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa elektronická schránka zriaďuje pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva. Elektronické schránky sa zriaďujú na portáli Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk.

 1. Ako požiadam o zriadenie elektronickej schránky?

Ak ste občan SR, elektronická schránka sa vám zriadi automaticky po dovŕšení 18. roku života. Elektronické schránky fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb sa zriaďujú priebežne od 31. januára 2014 v nadväznosti na registráciu subjektu v príslušnom registri. V týchto prípadoch nie je rovnako potrebné o zriadenie elektronickej schránky žiadať.

Orgány verejnej moci žiadajú o zriadenie elektronickej schránky podľa Vyhlášky č. 8/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente zaslaním listinného alebo elektronického formulára pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci.

 1. Koľko stojí zriadenie elektronickej schránky?

Zriadenie elektronickej schránky je bezplatné.

 1. Ako občan SR môžem svoju elektronickú schránku využívať na komunikáciu s inými občanmi?

V súčasnosti môžete vašu elektronickú schránku na ústrednom portáli využívať  iba na komunikáciu s orgánmi verejnej moci.

 1. Musím svoju elektronickú schránku využívať? Musím sa do nej pravidelne prihlasovať?

Nie,  nemusíte. Avšak v prípade, že si ju aktivujete na doručovanie, orgán verejnej moci vám do nej môže doručiť úradné rozhodnutie elektronicky. Takéto rozhodnutie je rovnocenné s tým, ktoré by vám zaslal v listinnej forme. Či si schránku aktivujete na doručovanie, alebo nie, je vaším rozhodnutím.

 1. Odkedy je možné zaslať podanie do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente?

Zasielanie podaní, resp. rozhodnutí do elektronických schránok zriadených podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a prihlasovanie k elektronickým službám ústredného portálu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom bolo sprístupnené od 3. februára 2014.

 1. Čo potrebujem na prihlásenie sa do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente na ústrednom portáli?

Na to, aby ste sa úspešne prihlásili na portál a mohli vstúpiť do elektronickej schránky,  je  potrebné vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID kartu). Občiansky preukaz musí mať aktivovanú Online eID funkciu, to znamená, že ste si k nemu definovali  bezpečnostný osobný kód (BOK). Ďalej je nevyhnutné vlastniť čítačku kariet, mať inštalovaný príslušný softvér – aplikáciu eID klient (slúži na prihlasovanie) a ovládače k čítačke kariet, ktoré sú k dispozícii v časti Na stiahnutie.

 

 

Po rozkliknutí „Zisti operačný systém“ sa objavia nástroje na inštaláciu:

 

 

elektronicke-schranky-2

 

 

 Tabuľka sa zobrazí po vložení občianskeho preukazu do čítačky kariet. Do tabuľky zadajte svoj BOK kód.

  

 1. Ako  mám postupovať pri prihlásení sa do elektronickej schránky?

Pred samotným prihlásením je potrebné, aby ste mali:

 • občiansky preukaz s elektronickým čipom a definovaným bezpečnostným osobným kódom,
 • čítačku elektronických kariet,
 • na počítači inštalovaný softvér na prihlasovanie (eID klient) a ovládače k čítačke kariet.

Do elektronickej schránky sa prihlásite cez funkciu „Prihlásiť sa na portál“, ktorá sa nachádza na prihlasovacom paneli v pravom hornom rohu obrazovky titulnej stránky www.slovensko.sk.
Ďalej postupujte podľa Návodu na prihlásenie sa na portál a do elektronickej schránky

Prvým krokom na prihlásenie je vaša úspešná autentifikácia na portáli, následne sa do vašej elektronickej schránky dostanete kliknutím na ikonu obálky (zobraziť elektronickú schránku) v prihlasovacom paneli v pravom hornom rohu obrazovky.
V prípade, že ste oprávnenou osobou a konáte v mene iného subjektu (fyzickej osoby, právnickej osoby, orgánu verejnej moci), po úspešnej autentifikácii si vyberte z ponúkaného rozbaľovacieho menu tú identitu, v mene ktorej sa chcete prihlásiť.

 1. Neviem sa prihlásiť do elektronickej schránky, čo mám urobiť?

V prípade, že prihlásenie do vašej elektronickej schránky  zlyhalo, skontrolujte,  prosím, či boli splnené nasledujúce podmienky:

 • Ste držiteľom občianskeho preukazu s čipom vydaného po 1. 12. 2013 a máte na ňom aktivovaný elektronický čip a aktivovaný bezpečnostný osobný kód.
 • Máte inštalované príslušné softvérové vybavenie (aplikáciu eID klienta príslušné ovládače pre čítačky kariet, ktoré sú dostupné v sekcii Na stiahnutie).
 • Postupovali ste podľa návodu na prihlásenie sa do elektronickej schránky.

Ak sa vám napriek dodržaniu všetkých spomínaných podmienok a krokov nepodarilo do elektronickej schránky prihlásiť, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum na telefónnom čísle  02/35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h. alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 

 1. Ako získam prístup do elektronickej schránky v prípade, že som občan SR dlhodobo žijúci v zahraničí bez trvalého pobytu na Slovensku?

Prístup k elektronickej schránke je možný iba prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. V prípade, že nevlastníte občiansky preukaz, do vašej elektronickej schránky sa v súčasnosti nebudete môcť prihlásiť.

 

 1. Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie?

V prípade, že si elektronickú schránku aktivujete na doručovanie, sprístupníte ju na doručovanie  elektronických úradných dokumentov (úradných rozhodnutí). Úradné rozhodnutia vám môžu zasielať do elektronickej schránky iba orgány verejnej moci.

Odosielanie elektronických podaní prostredníctvom ústredného portálu nesúvisí s aktiváciou vašej elektronickej schránky. To znamená, že elektronické podanie môžete odoslať či už je vaša schránka aktivovaná na doručovanie, alebo nie. Rozdiel je len v tom, že do aktivovanej schránky vám orgán verejnej moci môže doručiť elektronické úradné rozhodnutie, ale v prípade, že schránku aktivovanú na doručovanie nemáte, rozhodnutie vám orgán musí doručiť listinne.

 

 1. Ako si svoju schránku aktivujem na doručovanie?

Elektronickú schránku si môžete aktivovať na doručovanie prostredníctvom Žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky, ktorá je dostupná vo vašej schránke prostredníctvom tlačidla „Aktivovať schránku“ alebo v časti Vytvorenie žiadosti.

Elektronickú schránku budete mať aktivovanú na doručovanie ku dňu, ktorý uvediete v žiadosti, najskôr na tretí pracovný deň po jej doručení. Viac informácií o postupe aktivácie nájdete v príslušných návodoch na aktiváciu elektronických schránok určených pre fyzické a právnické osoby, ktoré sú zverejnené na portáli v sekcii Návody.

 

 1. Ak je moja elektronická schránka aktivovaná na doručovanie, musím komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky?

Ak máte svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, predpokladá sa, že preferujete elektronickú komunikáciu s verejnou správou. Stále však môžete svoje podania uskutočniť aj  v klasickej listinnej forme.

 1. Kto je to oprávnená osoba na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou?

Okrem majiteľa elektronickej schránky je oprávnenou osobou osoba, ktorá je poverená majiteľom schránky na prístup a disponovanie so schránkou. Majiteľ môže určiť rozsah oprávnení k svojej elektronickej schránke, ktorými bude disponovať určená oprávnená osoba.

Ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, musí mať 18 rokov a musí byť majiteľom občianskeho preukazu s čipom.  Majiteľ môže okrem fyzickej osoby oprávniť  na zastupovanie aj právnickú osobu.

 1. Ako splnomocniť niekoho na prístup do svojej elektronickej schránky?

Splnomocnenie alebo oprávnenie určenej fyzickej, resp. právnickej osoby je možné vykonať prostredníctvom žiadosti Udelenie oprávnenia fyzickej/právnickej osobe na zastupovanie subjektu, ktorá je sprístupnená vo vašej elektornickej schránke v Nastaveniach (ozubené koliesko) v časti Vytvorenie žiadosti). Po schválení žiadosti je možné vybrať rozsah oprávnení pre splnomocnenú osobu pomocou funkcie elektronickej schránky. Viac informácií, ako postupovať nájdete v sekcii Návody.

 

Na udelenie oprávnenia môžete využiť funkcie vo vašej elektronickej schránke

1

Prihláste sa do svojej elektronickej schránky

2

Kliknite na NASTAVENIA
(ikonka ozubeného kolieska vpravo hore)

3

Kliknite na sekciu VYTVORENIE ŽIADOSTI v hornej menu lište

4

Kliknite na UDELENIE OPRÁVNENIA FYZICKEJ OSOBE

Vo formulári nastavte rozsah právomocí, ktoré chcete splnomocnenej osobe udeliť. Môže ísť napríklad len o prezeranie priečinkov, ale aj o úplný prístup, vrátane právomoci delegovať oprávnenie na ďalšiu osobu.

5

Žiadosť odošlite

 

Oprávnenie listinné

Ešte raz si preverte, či vami vybraná osoba má:

A

Občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód BOK alebo

B

Doklad o pobyte s čipom a bezpečnostný osobný kód BOK

 

Tejto osobe udelíte oprávnenie nasledovne:

1

Stiahnite si žiadosť o udelenie oprávnenia z tohto linku .

2

Vyplňte všetky potrebné údaje

Zaškrtnutím aktivít určíte, čo všetko môže vami splnomocnená osoba vykonávať. Ak zaškrtnete aj možnosť „postúpiť“, dávate dotyčnej osobe možnosť delegovať správu schránky ďalšej osobe.

3

Oprávnenie vytlačte

4

Odneste ho na notársky úrad, kde váš podpis overí notár

5

Oprávnenie s overeným podpisom pošlite na adresu:

Úrad vlády SR
Námestie slobody
811 06 Bratislava-Staré mesto

Úrad vlády SR vašu žiadosť vybaví do 5 dní.

 

 

 1. Ako právnická osoba máme viacero štatutárov, ako sa prihlásia do schránky právnickej osoby?

V prípade, že má právnická osoba viacerých štatutárnych zástupcov, každý jeden z nich má rovnaké práva na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby.

Štatutári sa prihlásia každý samostatne, pomocou vlastného občianskeho preukazu s čipom s aktivovanou Online funkciou a po zadaní bezpečnostného osobného kódu si na nasledujúcej obrazovke vyberú z daných možností prihlásenie ako právnická osoba (IČO).

 1. Sme zahraničná osoba/subjekt, ako si zriadime elektronickú schránku a ako sa do nej prihlásime?

Na  prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor.

Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, táto nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, keďže je viazaná na občianstvo SR. Vydanie dokladu o pobyte pre cudzincov upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Súčasťou dokladu je na požiadanie aj elektronický čip, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR.

Prihlasovanie do elektronických schránok prostredníctvom alternatívneho autentifikátora nie je dostupný. Jeho vydávanie má v kompetencii Ministerstvo vnútra SR.

V prípade, ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, môže splnomocniť oprávnenú osoby (občana SR s trvalým pobytom na území SR) na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby. Splnomocnenie zasiela v listinnej podobe štatutár právnickej osoby s úradne osvedčeným podpisom. Splnomocnenie je potrebné zaslať na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15.

Vedeli ste?

Ak sa ako štatutárny zástupca právnickej osoby neviete prihlásiť do elektronickej schránky, môže to byť z dôvodu, že nemáte vytvorené na portáli zastupovanie na schránku (napr. z dôvodu, že ide o zahraničného štatutára, alebo si štatutár zmenil meno/priezvisko a tento údaj nebol zosúladený s údajmi vedenými v Obchodnom registri a i.)

Na overenie zastupovania elektronickej schránky právnickej osoby je na portáli dostupná aplikácia, prostredníctvom ktorej zistíte, či máte zastupovanie vytvorené resp. v prípade chyby vás aplikácia navedie ako máte ďalej postupovať. Aplikácia

Overenie zastupovania právnickej osoby je dostupná na titulnej stránke portálu www.slovensko.sk.

 

 

Information in English

 

Foreign statutory representative of the legal entity

https://www.slovensko.sk/en/electronic-mailbox/foreign-entity

 1. Ako si mám schránku deaktivovať?

Schránku je možné deaktivovať len pre fyzické osoby a fyzické osoby – podnikateľov  prostredníctvom žiadosti sprístupnenej v elektronickej schránke v časti Vytvorenie žiadosti. Ostatné subjekty (orgány verejnej moci a právnické osoby po ukončení prechodného obdobie) si elektronickú schránku nemôžu deaktivovať z vlastnej vôle, pretože ich schránka bola aktivovaná automaticky.

V prechodnom období, do 1. 8. 2016, si môže deaktivovať svoju elektronickú schránku aj právnická osoba a to v prípade, že si ju v tomto období dobrovoľne aktivovala. Viac informácií nájdete v Postupe pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie

 

 1. Môžem svoju elektronickú schránku zrušiť?

Elektronická schránka sa aktom vôle zrušiť nedá. Schránka bude zrušená a jej obsah vymazaný iba v prípade smrti jej majiteľa, resp. zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci a to po uplynutí 3 rokov od dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvie zriaďovateľ z príslušného referenčného registra.

 1. Ako je  elektronická schránka zabezpečená proti neoprávnenému prístupu inej osoby a zneužitia osobných údajov?

Do elektronickej schránky zriadenej podľa zákona o e-Governmente sa dostanete iba pomocou vášho občianskeho preukazu s čipom a vami zvoleného kódu, čo zaručuje vysokú mieru ochrany.
V prípade, že máte podozrenie zo zneužitia vašej schránky, je možné zaslať upozornenie prostredníctvom na to určeného formulára Nahlásenie podozrenia zo zneužitia elektronickej schránky, ktorý je dostupný v elektronickej schránke v sekcii Nastavenia v záložke Vytvorenie žiadosti.

 1. Aká je úložná kapacita  schránky?

Kapacita elektronickej schránky je 1 GB. Je možné požiadať o zvýšenie úložnej kapacity, a to o 1GB, 10 GB alebo 100 GB. Žiadosť o zvýšenie úložnej kapacity je dostupná vo vašej elektronickej schránke v časti Vytvorenie žiadosti. Zvýšenie kapacity schránky je spoplatnené nasledovne:

 • zvýšenie kapacity o 1 GB sumou 10 eur s DPH za 1 rok,
 • zvýšenie kapacity o 10 GB sumou 100 eur s DPH za 1 rok,
 • zvýšenie kapacity o 100 GB sumou 1000 eur s DPH za 1 rok.
 1. Ako požiadať o zriadenie schránky pre organizácie alebo zložky, ktoré nemajú právnu subjektivitu?

O elektronickú schránku pre  svoju organizačnú zložku alebo organizáciu bez právnej subjektivity môže požiadať orgán verejnej moci, ktorý ju má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a to v prípade, že je odôvodnené, aby takáto zložka alebo organizácia mala na účely elektronického doručovania zriadenú schránku. Formulár žiadosti je zverejnený v záložke Inštitúcie, ktorá je sprístupnená na titulnej stránke portálu iba pre orgány verejnej moci.

 1. V prípade, že  je schránka odosielateľa podania aktivovaná na doručovanie, je orgán verejnej moci povinný  posielať rozhodnutie iba v elektronickej forme do takejto schránky?

Áno, v prípade, že ste si svoju elektronickú schránku aktivovali na doručovanie, bude s vami orgán verejnej moci komunikovať elektronicky, čo však neovplyvní vašu možnosť zvoliť si komunikáciu  aj v listinnej forme.

 1. Je možné, aby sa v rovnaký čas prihlásilo do identickej elektronickej schránky viacero oprávnených osôb? V prípade, že je to možné, je stanovený maximálny počet prihlásených osôb v ten istý čas?

Áno, do elektronickej schránky môže vstupovať viac oprávnených osôb súčasne. Počet osôb súčasne prihlásených do jednej elektronickej schránky je neobmedzený.

 1. Dokedy bude možné pristupovať do pôvodnej schránky správ, do ktorej  sa prihlasovalo pomocou prihlasovacieho mena a hesla?

Tieto schránky správ sú pre používateľov v súčasnosti k dispozícií na pôvodnej verzii portálu na adrese https://portal1.slovensko.sk/sk/titulna-stranka. Prostredníctvom pôvodnej verzie portálu je možné odoslať elektronické podania v rámci služieb Jednotného kontaktného miesta (služby živnostenského registra, získanie oprávnenia na podnikanie podľa vybraných osobitných predpisov) a služieb Obchodného registra SR. O obmedzení prístupu k pôvodným schránkam budeme včas informovať používateľov prostredníctvom oznamu na Ústrednom portáli verejnej správy.

Zodpovednosť za obsah: Redakcia ÚPVS

Zdroj: www.slovensko.sk, www.statutar.sk