Samozdanenie v stavebníctve od 1.1.2016

Stavbárske práce sa budú od tohto roku samozdaňovať tzv. tuzemské samozdanenie. To znamená, že podnikateľ, ktorý si objedná a nakúpi takéto služby, si môže uplatniť odpočet DPH z prijatej faktúry vo vlastnom daňovom priznaní. Zaplatenú DPH mu štát vráti naspäť.

Stavbárske práce ako práce demolačné, elektroinštalačné, stavebnomontážne, inštalatérske, omietacie, maliarske, sklenárske, pokrývačské, lešenárske a ďalšie špecializované činnosti vrátane dodávok tovarov s inštaláciou a montážou v stavbárskom odvetví sa od tohto roku začnú samozdaňovať. Ide o prenos daňovej povinnosti z dodávateľa na odberateľa. Prenos daňovej povinnosti sa uplatní iba v prípade, ak cena na faktúre bude 5 000 eur bez DPH a viac.

Dôležité je, aby si každý dodávateľ tie služby, ktoré podliehajú samozdaneniu správne definoval. Finančná správa preto vydala osobitný pokyn, kde je presný zoznam činností a tovarov, na ktoré sa samozdanenie bude aplikovať, ale aj zoznam činností, ktoré do samozdanenia nepatria. Presný zoznam služieb a tovar je vymedzení v sekcii F štatistickej klasifikácie produktov.

Princíp fungovania samozdanenia spočíva v tom, že dodávateľ platiteľ DPH vystaví faktúru bez DPH. Dodávateľ teda neodvedie DPH štátu a odberateľ si neuplatní z takejto faktúry odpočet DPH. Služby z oblasti stavebníctva budú aj naďalej predmetom dane, a tak odberateľ musí dodávku zdaniť vo svojom daňovom priznaní k DPH. Odberateľ zaplatí dodávateľovi faktúru v sume bez DPH. Odberateľ si musí vypočítať z ceny bez DPH 20% DPH a uvedie ju vo svojom daňovom priznaní. Odberateľovi vznikne zároveň aj nárok na uplatnenie odpočtu DPH. Z toho vyplýva, že výsledný vplyv na financie odberateľa je nulový.

Ak dodávateľ je platiteľ DPH a odberateľ platiteľ DPH nie je, tak sa princíp samozdanenia neuplatňuje. Dodávateľ je povinný vyhotoviť odberateľovi faktúru v lehote do 15 dní odo dňa vzniku daňovej faktúru s DPH a daň uvedie do priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. Priznanú daň dodávateľ odvedie štátu. Odberateľ zaplatí faktúru dodávateľovi v cene s DPH. Prenos daňovej povinnosti sa na odberateľa nezrealizuje, pretože odberateľ nie je platiteľ DPH.

Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach na príjemcu plnenia sa uplatňuje pri plneniach v sektore stavebníctva, a to len vtedy, ak sú splnené tieto tri podmienky:

  • miesto dodania stavebných prác musí byť na Slovensku,
  • dodávateľ a odberateľ musia byť platitelia DPH,
  • príslušný druh stavbárskych prác musí byť definovaný v sekcii F štatistickej klasifikácie produktov.

Príklad

Platiteľ DPH A vykonal pre platiteľa DPH B stavebné práce na výstavbe administratívnej budovy. Po ukončení stavebných prác, vystavil platiteľ dane A  faktúru pre platiteľa dane B, ktorá neobsahuje sumu DPH. Cena bez DPH je 10 000 eur, platiteľ dane B je povinný, vypočítať z ceny bez DPH výšku DPH 2 000 eur (10 000 x 20%), a je povinný priznať a zaplatiť túto daň prostredníctvom priznania DPH za príslušné zdaňovacie obdobie. Platiteľovi dane B zároveň v tom istom zdaňovacom období vzniká nárok na odpočítanie tejto dane.