Plánované zmeny v zákone o dani z príjmov od 01.01.2017

 

 

Návrh k legislatívnym úpravám v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) s predpokladanou účinnosťou od 01.01.2017.

Novela o ZDP bola v septembri 2016 predložená vládou SR na rokovanie NR SR, preto má tento príspevok len informatívny charakter a definitívne znenie zákona by malo byť schválené v novembri resp. decembri 2016.

 

  1. Živnostníci – paušálne výdavky

Živnostníci/ fyzické osoby podnikatelia sa dočkajú výraznej zmeny. Od 01.01.2017 pri preukazovaní výdavkov percentom z dosiahnutých príjmov (paušálne výdavky) sa zvýši horná hranica paušálnych výdavkov zo súčasných 40% na 60%, pričom sa zvýši aj maximálny strop paušálnych výdavkov zo súčasných 5040 eur až na 20 000 eur.

Hranica obratu však nesmie presiahnuť 33 000 eur ročne, pretože od tejto hranice zostáva suma paušálnych výdavkov nemenná, t. j. nezvyšuje sa úmerne s dosiahnutým príjmom.

 

  1. Daň z príjmov právnických osôb

Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa zníži o 1%, a to zo súčasných 22% na 21%. Toto zníženie bude platné od 1. januára 2017.

 

  1. Zmeny sa budú týkať aj v zdaňovaní dividend/ podielov na zisku

Ďalšou zmenou je zrušenie zdravotných odvodov z príjmov plynúcich z dividend. Zrušenie odvodov by malo byť nahradené zrážkovou daňou. Sadzba dane by v tomto prípade mala byť 15 %. Ak by nastal prípad, že dividendy budú vyplácané do alebo z daňových rajov, sadzba dane z dividend by mala byť 35 %.

 

Zdaňovanie dividend u fyzických osôb:

  1. a) dividendy vyplatené zo ziskov vytvorených do konca roku 2003 – tieto dividendy, ak budú vyplatené po roku 2016 sa navrhuje zdaňovať daňou vyberanou zrážkou vo výške 7%, pričom v rokoch 2004 a 2016 sa zdaňovali ako súčasť ZD daňovníka – fyzickej osoby sadzbou 19% , resp. 25%;
  2. b) dividendy vyplatené zo ziskov vytvorených za roky 2004 – 2016 – tieto dividendy neboli predmetom dane a naďalej sa pri ich vyplatení po roku 2016 zdaňovať nebudú, a však budú naďalej podliehať zdravotným odvodom v závislosti od legislatívnej úpravy platnej podľa jednotlivých rokov (2011 – 2012 vo výške 10%, 2013 – 2016 vo výške 14%)
  3. c) dividendy vyplatené zo ziskov vytvorených v roku 2017 – tieto dividendy vláda navrhuje zdaňovať daňou vyberanou zrážkou vo výške 7%, pričom už nebudú podliehať zdravotným odvodom. Tieto podmienky by sa mali uplatňovať na dividendy vyplatené fyzickým osobám – rezidentom SR, rezidentom členských štátov EÚ, rezidentom štátov, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo zmluvu o výmene informácií. Na dividendy vyplatené fyzickým osobám – rezidentom SR, rezidentom nezmluvných štátov alebo prijaté fyzickými osobami, rezidentmi SR, od obchodných spoločností so sídlom v nezmluvných štátoch sa uplatní osobitná sadzba dane vo výške 35%.
  4. d) Od 1.1.2018 má nadobudnúť účinnosť zdaňovanie podielov na zisku (dividend). Fyzickým osobám sa majú podiely na zisku (dividendy) obchodných spoločností alebo družstva po zdanení zdaňovať zrážkou vo výške 15 % pri ich výplate, ak budú vyplácané slovenskými firmami. Ak budú tieto podiely na zisku (dividendy) fyzickým osobám plynúť zo zahraničia, zahrnú sa do daňového priznania a zdania sa taktiež sadzbou dane vo výške 15 %.

Zdaňovanie dividend u právnických osôb:

Dividendy vyplatené právnickým osobám naďalej nie sú predmetom dane (sú vyplatené nezdanené).

Výnimka: Ak bude právnická osoba vyplácať takýto podiel na zisku (dividendu) inej právnickej osobe do nezmluvného štátu (tiež označovaného ako daňový raj), mala by zraziť daň z príjmov vo výške 35 %. Rovnakou sadzbou dane (35 %) by mala právnická osoba zdaniť v daňovom priznaní podiely na zisku (dividendy) prijaté od daňovníka nezmluvného štátu.

 

Tieto pravidlá pre zdanenie dividend sa rovnako uplatnia na zdanenie vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na zisku a na majetku člena pozemkového spoločenstva.