Neskoršia úhrada DPH až po zaplatení – zmena od 1. 1. 2016

Od 1.1.2016 sa zavádza osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby. Jedná sa  o dobrovoľnú úpravu, ktorú môžu využiť platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH, v prípade ak ich ročný obrat je nižší ako 100 000 eur. Týka sa to iba tých platiteľov dane, na ktorých nebol vyhlásený konkurz alebo nevstúpili do likvidácie.

Platitelia, ktorí sa pre osobitnú úpravu uplatňovania DPH rozhodnú, budú mať povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začali uplatňovať nové pravidlá.

Podstatou osobitného režimu je, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vzniká až v momente prijatia platby za plnenie od odberateľa. Súčasne uplatnenie práva na odpočítanie dane bude spojené s rovnakým princípom (t. j. odpočet DPH z prijatých plnení bude možný najskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo zaplatené za plnenie dodávateľovi).

Nové pravidlá sa týkajú len faktúr za práce, služby a tovar dodaný na Slovensku. Pri cezhraničnom obchode tieto pravidlá neplatia.

Ak je platiteľ uplatňujúci osobitný režim v pozícii dodávateľa, ovplyvní to aj jeho odberateľov – platiteľov dane. Právo na odpočítanie dane z prijatých plnení bude viazané na úhradu dodávateľovi. Ak odberateľ zaplatil len časť práce a služieb, nadmerný odpočet DPH si môže uplatniť len pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

 

Aplikácia osobitného režimu platiteľom musí byť zreteľne uvedená na faktúre spôsobom „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. V prípade nevyznačenia tejto skutočnosti na faktúre, daňová povinnosť vznikne dodaním tovaru alebo služby a odberateľ si ju zúčtuje po starom a môže si z nej odpočítať daň (platiteľ nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením chýbajúceho odkazu). Súčasne to bude dôvodom na uloženie pokuty zo strany správcu dane.

 

Za porušenie pravidiel pre uplatňovanie osobitnej úpravy DPH napr. ak podnikateľ neoznačí uplatnenie osobitného režimu na faktúre alebo prekročí stanovený obrat, sa podnikateľ vystaví  riziku pokuty až do výšky 10 000 eur.

 

Na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR by mal byť zverejnený a priebežne aktualizovaný informatívny zoznam platiteľov uplatňujúcich osobitnú úpravu uplatňovania DPH.