ZMENY V KONTROLNOM VÝKAZE OD 01.04.2016

 

Ak bude výška Vašej odpočítanej DPH z bločkov z registračných pokladníc rovná alebo vyššia ako 3 000 eur, budete ich musieť v kontrolnom výkaze rozpisovať podľa jednotlivých dodávateľov.

Finančná správa informovala začiatkom mája 2016 Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) ohľadom nových pravidiel vo vykazovaní  údajov v kontrolnom výkaze. Avizované zmeny začali platiť v apríli a podnikatelia ich prvý krát musia zohľadniť pri podávaní DPH a Kontrolného výkazu za apríl 2016 v máji.

 

V Kontrolnom výkaze (KV) dochádza k zmene vo vykazovaní údajov v  tabuľke v časti B 3. Do tejto časti sa zapisujú údaje zo zjednodušených faktúr.

Zjednodušenou faktúrou sa podľa §74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH rozumie:

  • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane DPH nie je viac ako 100 eur,
  • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane DPH uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napríklad platobná karta) nie je viac ako 1 600 eur,
  • doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane DPH uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur,
  • podkladová časť diaľničnej nálepky, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre DPH, dátum predaja nálepky, cenu vrátane DPH a sumu DPH.

 

Po starom: V kontrolnom výkaze v časti B.3. platiteľ dane za zdaňovacie obdobia do 31.03.2016 vykazuje celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si za príslušné zdaňovacie obdobie uplatňuje odpočítanie dane.

To znamená , že teraz  platiteľ dane neuvádza v časti B.3. KV od koho tovar alebo službu  nakúpil. Údaje zo zjednodušených faktúr vykazuje v jednom riadku  sumárne. Prax ale  ukázala  práve pri týchto dokladoch veľké úniky na dani.

 

Po novom: Novela zákona o DPH zavádza s  účinnosťou od 1.4.2016 povinnosť pre platiteľov dane vykazovať v kontrolnom výkaze údaje v členení podľa dodávateľov v prípade, že za dané zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených  faktúr bude 3 000 eur a viac.

Vtedy je platiteľ dane v kontrolnom výkaze povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre DPH.

To znamená, že pri uvádzaní údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr zavádza novelizovaný zákon hranicu 3 000 eur. Platiteľ už bude musieť sledovať výšku odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr. Pri prekročení  zákonom stanovenej sumy  odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr  budú platitelia dane povinní v kontrolnom výkaze identifikovať aj obchodných partnerov prostredníctvom ich identifikačného čísla pre daň.

Zmeny začnú platitelia DPH uplatňovať prvýkrát za zdaňovacie obdobie apríl 2016, ak sú mesačnými platiteľmi dane, respektíve za druhý štvrťrok 2016, ak pôjde o štvrťročných platiteľov dane.